Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, 1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf), a Montreáli Egyezmény és a 2003 évi CI. törvény a postáról és annak végrehajtási rendeletei, a 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről és a 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről képezik. A postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóság (1133 Budapest Visegrádi u. 106.levelezési cím: 1376 Pf. 997 T.: + 361 468-0500 F: 468-0626 e-mail: uszi-budapest@nhh.hu )

 1. Bevezetés

A HDT belföldi és export integrált küldeményszállítási szolgáltatásokat végez közületi, intézményi, cég, és általában jogi vagy magán személyiséggel rendelkező Megbízók számára.

Jelen Általános Üzleti Feltételek meghatározzák a termékeket, a HDT, mint szolgáltató vállalt kötelezettségeit és mindazokat a feltételeket, amiknek teljesítése a Megbízó részéről szükséges ahhoz, hogy a HDT a küldemények továbbítását megfelelő minőségben el tudja végezni.

A Megbízó minden esetben a küldemény feladója.

A HDT minden esetben háztól - házig teljesítést nyújt, és olyan kommunikációs eszközöket és szervezetet működtet, hogy a Megbízók a küldemény szállítás kapcsán felmerülő minden információs igényüket telefonos, vagy internetes úton kielégíthessék.

A HDT terméke közvetített szolgáltatást (alvállalkozói teljesítményt) tartalmaz, a HDT technológia azonban a küldemények nyomon követhetőségét a teljes folyamatban biztosítja.

 1. Ügyfélszolgálat/vevőszolgálat

A HDT a székhelyén Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 9:00-17:00 óráig működik és a küldeményszámok alapján felvilágosítást ad, a küldeményekről, kérésre a Megbízónak jelentést küld, valamint a küldeményszállítással kapcsolatos esetleges reklamációkat kezeli.

A Vevőszolgálat elérhető:

06-20-557-44-99

06-1-278-04-18 info@homedt.hu

info@homedeliveryteam.hu e-mail címeken.

A küldemény kézbesítési információja (státusza) a Megbízói fuvarfeladat rögzítése után azonnal lehívható a HDT által üzemeltetett HDTsystemben.(homedt.hu/parcel).

A telefonszámon a címzettek részére szállítólevél szám alapján ad felvilágosítást a küldeményről.

 1. Tudakozódás, panaszok intézése

A Megbízó, illetve képviselője a Vevőszolgálatnál a szállítólevélszám alapján tudakozódhat, a későbbiekben meghatározott küldeményinformációt, illetve kézbesítési igazolást kérhet.

Ezt követően a küldemény információ legalább további egy évig hozzáférhető, az információszolgáltatás határideje azonban 3 munkanapra hosszabbodik.

A Vevőszolgálat az esetleges károk bejelentését fogadja és kárügyintézésre a HDT kárügyintézőjének adja át.

Panaszok esetén azokat a Vevőszolgálat fogadja, gondoskodik a kivizsgálásról és a helyesbítő intézkedések megtételéről és tájékoztatja a panasztevőt.

A panaszok a HDT székhelyén és vidéki kiszállító depóiban elhelyezett Vásárlók könyvébe is beírhatók.

A Vásárlók könyvét a Vevőszolgálat legalább hetente átvizsgálja és a panaszokat és észrevételeket a szokásos ügyrendben és határidővel kivizsgálja és orvosolja.

A Vevőszolgálat a panaszokat, észrevételeket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 nappal a panasztételt követően írásban rendezi, mely történhet e-levelezés formában is.

A panaszok regisztrálásra kerülnek a HDTsystemben és a minősített minőség management előírásainak megfelelően, a hibaokok felszámolása megtörténik.

 1. A HDT Általános Üzleti Feltételek célja, területi érvényessége

A HDT a küldemények továbbítását kizárólag érvényes és hatályos szerződés alapján végzi. A szerződés létrejöhet szokásos formában, írásban, vagy az ajánlat elfogadását követően, annak tartalma szerint, az érvényesség feltétele azonban minden esetben az, hogy a Megbízó a küldemények feladásához megfelelő számú és a HDTsystem által a részére kiadott szállítólevéllel rendelkezzen, és azokat a Küldemények feladáshoz minden esetben alkalmazza

Ezen Általános Üzleti Feltételek érvényesek a HDT valamennyi tevékenységére, mindenekelőtt az integrált, küldeményszállítási feladatok vállalására, a küldemény felvételére, be- és kirakására, kezelésére, átrakására, kézbesíthetetlenség miatti esetleges átmeneti tárolására, valamint az export küldemények HDT hálózatához tartozó országokon belül történő fuvarozásának bonyolítására. Jelen Általános Üzleti Feltételek kizárólag azokra a fuvarfeladatokra vonatkoznak, melyekre a HDT kötött szerződést, nem vonatkoznak tehát az import küldemény fuvarozásra, ahol a Megbízó a HDT partnerével kötött szerződést, a külföldi partner Általános Feltételei szerint. A HDT által nyújtott termékek és szolgáltatások:

 1. küldemény, szállítólevél, csomagolás, címzés, lezárás

Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy a feladott küldemény a gépi és kézi kezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre. A HDT által elfogadott csomagolásról a weboldalon elérhető "Csomagolási útmutató"-ból tájékozódhat.

A HDT csak a megfelelően becsomagolt, és megcímzett küldeményekért vállal felelősséget. Csomagolással kapcsolatos részletes instrukciókat a http://homedt.hu/csomagolasi_utmutato.pdf link alatt található oldalon talál. A küldeményeket az abban foglaltak szerint kell becsomagolni.

A HDT utólag nem fogad el olyan hivatkozást, hogy a felvételkor a futárnak látnia kellett volna a nem megfelelő csomagolást és meg kellett volna tagadnia a felvételt.

A megfelelő csomagolás kizárólag a feladó feladata és felelőssége, annak részletes átvizsgálását, illetve minősítését a HDT nem vállalja. Kizárólag csak abban az esetben intézkedik, vagy tagadja meg a felvételt, ha egyértelműen látható, hogy a csomagolás nem alkalmas a küldemény biztonságos szállítására.

A küldemények kezelése a HDT rendszerben iparszerű technológiával történik, ezért nem adhatók fel az olyan küldemények, melyek a normál szállításban használatos technológiával nem kezelhetők. A küldemények a HDT raktáraiban, szállító járművek rakterében más termékekkel együtt, tömbösítve kerülnek elhelyezésre, ezért nem ad-hatóak fel olyan küldemények, amelyek az ilyen jellegű tárolást és szállítást nem bír-ják. Ilyen jellegű küldemények feladásával kapcsolatban minden esetben információt kell kérni az ügyfélszolgálaton keresztül.

A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:

Antik tárgyak:

Antik tárgyak csomagolása különleges elővigyázatosságot igényel. A csomagolás so-rán külön tekintettel kell lenni az esetleges korból adódó állapotra, sérülékenységre. A szerkezetileg gyenge részeket külön védelemmel kell ellátni.

A HDT nem vállalja antik tárgyak megkülönböztetett kezelését a szállítási folyamat-ban. Ezeket a termékeket a normál árufuvarozás szabályai szerint kezeli még akkor is, ha a csomagoláson az antik jelzés fel van tűntetve. Ez annyit jelent, hogy a terméket tömbösítve szállítja és tárolja más szállításra szánt termékekkel (pl. háztartási gépek, lapra szerelt bútorok, sporteszközök st...) együtt. Amennyiben az ilyen fajta szállítást a küldemény állagát veszélyeztetheti, úgy kérjük egy erre specializálódott szállítót bízzon meg.

A HDT-nek nem kötelesége az antik termékek csomagolásának minősítése a szállítási folyamat során, ami azt jelenti, hogy a termék felvétele és elszállítása nem jelenti au-tomatikusan azt, hogy a csomagolást a HDT megfelelőnek minősítette. Kizárólag a feladó felelőssége, hogy a csomagolás az előírásoknak megfelelő legyen és megfelelő védelmet nyújtson a terméknek. A HDT-nek emellett joga van megtagadni a szállí-tást, amennyiben a küldeményt a felvevő kolléga, vagy az elosztást, illetve szállítást végző depók munkatársai azt szállításra alkalmatlannak minősítik.

Mivel az antik tárgyak értéke csak szakértő által határozható meg, a HDT saját hibá-jából keletkező sérülések esetén, amelyek következtében az antik tárgy selejtezése szükséges, kizárólag a vételi árat téríti meg ezen ÁSZF 17. pontjának megfelelően. Antik tárgyak egyéb értéke (eszmei érték, becsült érték) szerinti kártalanítást a HDT kizárja.

 1. Küldeményfelvétel

A küldemények felvétele minden esetben a Megbízónál történik.

A HDT gépkocsivezető a felvételkor a küldemények megfelelőségét nem ellenőrzi, de a feltűnően alkalmatlan küldemények felvételét, és a többszöri sikertelen felvétel kísérlet után a felvételt visszautasíthatja. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megfizetni a meghiúsult kiszállás díját, amely: Budapesten 2245 Ft, vidéken 3345 Ft. Amennyiben a megrendelőlap nem a valóságnak megfelelő paraméterekkel kerül kitöltésre, a szállítóink felülbírálhatják a fuvardíj összegét.

A küldemény feladását a felvevő gépkocsivezető Átvételi Elismervény ellenében veszi át, ezen azonban kizárólag az átvett küldemények darabszámát igazolja. A küldemények tételes regisztrálása és mérlegelése a szerződésben foglaltak szerint, a Megbízó telephelyén, a HDT Depóban, vagy a HDT központi küldemény feldolgozó üzemben történik meg.

A Megbízó a feladott küldemények azonosítására a következő bizonylatokat használhatja:

HDT vállalja, hogy a feladott küldeményszám alapján számol el Megbízóval, az eseti, tételes egyeztetések azonban a Megbízói küldeményszám regisztrációja alapján történnek.

Megállapodás alapján HDT a küldemény adatok számítástechnikai úton történő átadását is vállalja.

 1. Kézbesítés

Kézbesítéskor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett küldeményeket a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek. A gépkocsivezető a kézbesítéskor 10 percnél tovább nem várakoztatható, további várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható. A sofőrnek nem áll módjában a küldemény felvételekor és leadásakor semmiféle műszaki beavatkozást, szerelést végeznie a szállítandó árun. Amennyiben az áru biztonságos felvételét vagy leadását bármiféle fizikai körülmény akadályozza, a sofőr megtagadhatja annak leadását vagy felvételét.

A küldemények kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a küldemények átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.

A kézbesítést a címzett aláírásával igazolja a HDT által kiállított szállítólevélen vagy digitális eszközön. A gépkocsivezető az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit a kézi szkennerben tárolt adatok mellé berögzít, így az átvevő neve a telefonos, vagy elektronikus küldemény információról előkereshető.

Bizalmas küldemény kézbesítése során az átvevő a feladó által megjelölt személy, aki személyazonosságát a törvényben meghatározott okmányok alapján köteles igazolni. Ilyenkor az átvevő aláírása mellett az átvevő által bemutatott igazolvány vagy útlevél azonosító száma is feltüntetésre kerül.

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a küldemény tartalmát.

Az áru felvételére, illetve leadására vonatkozó egyedi és konkrét szállítási időpontokat nem áll módunkban teljesíteni.

 1. A küldemény tömeg- és mérethatárai

A feladott áru darabonként maximum 80 kg lehet. Ennél nehezebb egy darabból álló küldeményeket nem áll módunkban kézbesíteni. Amennyiben a megrendelőlapot a valóságnak nem megfelelő súly- és méretparaméterekkel töltik ki, az árufelvételi he-lyén, illetve a központi raktárba érkezést követő mérlegelés eredményeképpen megta-gadhatja az áru felvételt, szállítását, vagy felülbírálhatja a szállítási díjat.

A küldemény alapmérete = magasság + szélesség + hosszúság. 1 címdíjban a 3 befoglaló él összege 300 cm lehet.

A küldemény leghosszabb oldala maximum 250 cm lehet, de csak egy oldal befoglaló éle haladhatja meg a 200 cm-t.

Az alábbi termékeket más árkategória ellenében tudjuk szállítani, amennyiben nem haladja meg a 80 kg-ot az össztömege:

Jellegük miatt ezen termékek szállítását HDT adott esetben meg is tagadhatja.

Egyedi áron tudjuk vállalni a nagyobb mennyiségű küldeményeket (költöztetés), melyről az info@homedt.hu-n tud érdeklődni a küldemények pontos méretei és a szállítási címek megadásával.

A HDT minden küldeményt a szerződésnek megfelelően a Megbízó címén, a felvételi körzeti depóba, vagy a központi elosztó üzembe való beérkeztetéskor automatikusan, elektronikus mérlegen mérlegel, és a mérlegelt súlyadatot a szállítólevél számhoz társítva automatikusan regisztrálja. A mérlegelt súlyadat az automatikus számlázás alapadata.

A HDT rendszerben 80 kg-ot meghaladó, vagy a mérethatárt túllépő küldemények nem kerülnek továbbításra. HDT jogosult az emiatt nem továbbítható küldemények visszatartására, átirányítására más, az ilyen küldemények továbbítását vállaló szállítmányozóhoz és a költségek Megbízóra terhelésére, vagy egyeztetés lebonyolítása után jogosult módosítani a fuvardíjon. Ilyen küldeményekre nem vonatkoznak az Általános Biztosítási Feltételek és megszűnik a kézbesítési időgarancia.

Megbízottnak lehetősége van a küldemény felvételét, szállítását, vagy kézi erővel tör-ténő mozgatását megtagadni, amennyiben azt a körülmények vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve az munka- és vagyonbiztonsági kockázattal jár. Ilyen esetnek minősül többek között:

Amennyiben ezen körülmények a kiszállítási címen állnak fenn, akkor a kiszállítás teljesítettnek minősül akkor is, ha a fent részletezettek, vagy egyéb akadályozó kö-rülmények okán a küldeményt a szállítók nem juttatják el a megbízáskor megadott címen lévő ingatlanba.

 1. A HDT szolgáltatásaiból kizárt tárgyak köre

Kizártak a felvételből:

A külföldi rendeltetéssel átadott küldemények esetén a felvételből ki vannak zárva ezen kívül a személyes ingóságok, a jövedéki- és fogyasztási adóköteles termékek, és az ATA-Carnet-vel kísért áruk.

A Megbízó köteles a feladást megelőzően értesíteni a HDT-t azokról a küldeményekről, melyek egyedi értéke meghaladja az 5.000 EUR-t.

 1. A szolgáltatás

A HDT a szolgáltatást mint szállítmányozó teljesíti, a fuvarfeladatokhoz önálló fuvarozók teljesítményét veszi igénybe, akiknek a tevékenységét a szolgáltatás teljes terjedelmében ellenőrzi, és a minőségét garantálja. Ezek a teljesítmények a számlában közvetített szolgáltatásként, jellegüknek megfelelően nem elkülönítve szerepelnek.

A HDT tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, csomagolás sértetlen küldeményeket vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek. A HDT a sértetlen csomagolás alatti belső tartalomért és a csomagolás alatti külső/belső hiányosságokért felelősséget nem vállal.

A küldemény, csomagolás látható sérülése esetén a HDT kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

A szolgáltatás terjedelme, jellemzői és feltételei:

 1. A szolgáltatás tartalma: az átadott küldemények felvétele a Megbízó által megjelölt címen, a küldemények elhozatala, címzettig bérmentve. A HDT elsősorban a Megbízó utasításait teljesíti és a Megbízó költségviselése mellett vállal küldeményszállítást, kivéve, ha erről Megbízó másképp rendelkezik.
 2. A küldemények kiadása a címzett vagy azon egyéb személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények alapján feltételezhető, hogy jogosultak a küldemények átvételére. Ilyen személyek mindenekelőtt a címmel azonos helyiségekben jelen levő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.
 3. Az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a második kiszállítási kísérlet az alapszolgáltatás része. Amennyiben az első kiszállítási kísérlet oka hibás címzés, vagy a Megbízó által korrigálható egyéb körülmény, a HDT a Megbízót korrekcióra szólítja fel. Az első kézbesítési kísérlet átvétel megtagadás miatti meghiúsulása, a második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy a korrekciós eljárás sikertelensége esetén a küldemény a Megbízóhoz visszaszállításra nem kerül, hanem a HDT központi Depojában kerül betárolásra, megbízó csak abban az esetben jogosult a küldemény visszaszolgáltatásra, ha a deponálás költségeit megtéríti a HDT-nek.
 4. Amennyiben a címzett a küldemény átvételét megtagadja, akkor a második kézbesítési kísérletre nem kerül sor, a küldemény a Megbízóhoz automatikusan nem kerül visszaszállításra. Ha a küldemény nem kézbesíthető, akkor azt a HDT maximum 15 napig tárolja (kivétel a címzett jelzett szabadsága esetén, ekkor maximum 20 napig), ennek lejárta után a küldeményt - külön jelzés nélkül - visszaszállítja a megbízóhoz vagy a továbbiakban raktározási díjat számol fel, de HDT jogosult a fuvardíjra.
 5. Átvétel megtagadása, vagy a Megbízó korrekciós eljárás során adott utasítása alapján a HDT nem végez második kézbesítési kísérletet, a küldeményt visszaszállítja a feladónak, de a HDT fuvardíját feladónak kell megtéríteni.

  Küldemény információt a Megbízónak, az általa feladott küldeményekre a HDT a felvételt követő pillanatban korlátlanul ad telefonon, illetve az internetes küldemény keresési rendszerben, amennyiben Megbízó regisztrált felhasználója a HDT systemnek. Kiszállítási igazolásra írásban, ingyenesen a Megbízó az általa egy napon átadott küldemények átlagos számának 5 %-a erejéig tarthat igényt. A HDT jogosult méltányos ügyirat készítési díjat beszedni, ha ezt meghaladják a szállítmányt kísérő bizonylatok iránti igények. Az ellenjegyzett szállítólevél, vagy az azt helyettesítő elektronikusan (szkenneren) elismert és aláírt átvételi igazolás megfelelő kiszállítási okmánynak minősül.
 6. Utánvét beszedés a Megbízó szabályszerű, írásos, vagy elektronikus úton adott, a HDT által visszaigazolt, illetve a HDTsystemben vagy a HDTimport rendszerben előírás szerint rögzített és határidőig elküldött megbízása esetén történik, a beszedett (elismervény, utánvét nyugta ellenében kézbesítéskor átvett) utánvétekért a HDT teljes felelősséggel tartozik. Az utánvét beszedés elmaradása azonban nem hozza létre a HDT tartozását a Megbízó felé, az összeggel, az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik, a szokásos biztosítási feltételek a nem beszedett utánvét összegre nem nyújtanak fedezetet. Utánvét beszedés elmaradása esetén a HDT az utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közreműködni az utólagos beszedésben. Amennyiben az utánvét beszedés elmaradása a HDT szándékos károkozására, vagy gondatlan üzemvitelére bizonyíthatóan visszavezethető, a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint támasztható kárigény.
 1. Okmánykezelés

Tételes átadás szolgáltatások esetén külön, írásos megállapodás alapján történnek. Ezekre a megállapodásokra a szokásos biztosítási feltételek nem érvényesek. A szolgáltatások teljesítése során a HDT személyzet a Megbízó és a Címzett személyzetével közvetlen kapcsolatban dolgozik, ezért a munkavégzés kapcsán felmerülő akadályok elhárítása nem áll módjában. Amennyiben ezen szolgáltatások körében a feladat bármely okból nem teljesíthető, annak elmaradásáért és az esetleges következmény károkért a HDT anyagi felelősséget nem vállal. A zárt küldeményként felvett és lezártan kézbesített küldemények tételes átadásának eredményével kapcsolatosan kárigényt a Megbízó a HDT-vel szemben nem érvényesíthet.

 1. küldeményszállítás díja, a kiadások megtérítése

A HDT a küldeményszállítási szerződésben, illetve annak módosításaiban állapodik meg a Megbízóval az árakban. (A szerződés az ajánlat írásos, vagy szóbeli elfogadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével is elfogadottnak tekintendő.)

A visszáruk, az átirányítások és a szokatlan mérető áruk vonatkozásában a Megbízóval az elszámolás a mindenkor érvényes ártáblázat szerint történik.

Amennyiben a szállítási, illetve a felvételi címen lévő épület nem rendelkezik lifttel, vagy a küldemény becsomagolt állapotban a rendelkezésre álló lifttel nem szállítható, úgy a díjban foglalt szállítási szolgáltatás az alábbi esetekben eltér:

A fenti esetekben a díjban foglalt szállítási szolgáltatás a felvételi cím első zárható ajtajától a szállítási cím első zárható ajtajáig szól.

Különleges vámkezelési megbízásokat a HDT kizárólag előzetes megállapodás alapján teljesít!

Export Küldemény esetében a költségviselésre vonatkozó megállapodást Megbízó köteles a Címzettel gondosan megkötni és a HDT-nek a megbízást a megállapodással egyezően megadni.

A HDT export megbízások esetén abból indul ki, hogy a vele közölt paritások helyességéért Megbízó helytáll. Ezért ha a paritás szerint a külföldi átvevőnek kell vámot, adókat, díjakat, költségeket vagy ráfordításokat megfizetnie, vagy ha ilyenek a külföldi átvevő miatt merülnek fel, a belföldi Megbízónak meg kell térítenie azokat a ráfordításokat a HDT részére, amelyeket a külföldi átvevő nem egyenlített ki.

 1. A Megbízó kötelezettségei

A Megbízó köteles minden küldeményt az iparszerű küldemény kezelés követelményeinek megfelelően becsomagolni, és HDT által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött Szállítólevéllel, illetve okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért a HDT nem felel megcímezni a címzett adataival. A Megbízó a HDT-vel való együttműködésben, a HDT Á.SZ.F. útmutatásai szerint jár el.

A Megbízó a szolgáltatás ellenértékét köteles megfizetni az árufelvételkor.

Amennyiben Megbízó a 9. pontban kizárt áruféleséget ad fel, vagy a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a HDT jogosult felé a szolgáltatást felfüggeszteni.

 1. Rendelkezési jog

A Megbízó a címzett távollétének esetére meghatalmazhatja a HDT-t arra, hogy a küldeményt szomszédnak, vagy más, megfelelő személynek, esetleg postaládába kézbesítse, akár átvételi elismervényt helyettesítő gépkocsivezetői feljegyzést is elfogadhat. Ilyen - írásos, vagy szóbeli - meghatalmazások esetén az átvételi igazolás értelemszerűen módosult formában készül.

 1. Számlázás, bérmentesítés

A HDT a Megbízó általi bérmentesítés mellett végzi a szolgáltatást.

A szolgáltatás számlája ez esetben előre vagy utólag készül, megállapodás szerint havi kétszeri (cégek esetén), vagy fuvaronkénti (magánemberek) számlázási ciklusban. Megbízottnak a szolgáltatásról e-számlát is kiállíthat, így Megbízó a megbízás leadásával az e-számla befogadásához beleegyezését adja.

Cégek esetén a HDT a teljesítést szolgáltatási nemenként, egy összegben állítja számlába, a számla kiállításától számított 15 munkanapos fizetési határidővel. A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik. A szolgáltatási számla melléklete küldemény számonkénti részletezést tartalmaz, címdíj lebontásban.

A Megbízó a számla ellenértékét átutalással, határidőre köteles kiegyenlíteni. Késedelem esetén a HDT a késedelem első napjától késedelmi kamatot számít fel és igényli a kinnlevőség behajtásával kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését.

 1. Szavatosság

A szavatosság egyéb vonatkozásaiban, amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek nem tartalmaznak eltérő rendelkezést, a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) legújabb szövegezése érvényes.

A CMR alkalmazási területén - export küldeményfuvarozásnál - az abban szabályozott szavatosság érvényes.

 1. Káresemények

A HDT minden egyes küldeményre, a neki felróható károk esetére - a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a küldemény részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére - kártérítési fedezetet (árubiztosítást) ad a Megbízó javára. Az automatikus küldemény biztosítás díját a fuvardíj foglalja magába, melyet a Megbízó köteles megfizetni. A biztosítás kizárólag első kárra, pótlási, vagy javítási értékre ad fedezetet, következménykárok ki vannak zárva.

Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha helyszínen a kárt jelezték a szállítólevélen, jegyzőkönyv készült és a kiszolgáltatást követő 3 munkanapon belül, legkésőbb azonban a kézbesítéstől, illetve a visszakézbesítéstől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül (2003 évi CI. törvény a postáról 27.§ ) a kárigényt írásban bejelentik, és a kár bizonyíthatóan a szolgáltatónak felróható okból keletkezett.

Ennek a határidőnek az elmulasztása a kárigényt semmissé teszi.

A belföldi szolgáltatás alapárában foglalt biztosítás esetén a biztosítási összeg a beszerzési, pótlási, vagy javítási értéknek felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 100.000,- Ft lehet.

A HDT hozzájárulása nélkül ki van zárva a biztosítási igényeknek a Megbízó által történő engedményezése harmadik fél részére.

A HDT nem nyújt biztosítást arra az értékre, amelyre már más biztosítási védelem létezik. A Megbízónak jogában áll kiegészítő biztosítást kötni.

A szolgáltató az általa megalapozottnak ítélt kárösszeg kifizetéséről  (javítás esetén számla ellenében) az elbírálástól számított nyolc naptári napon belül intézkedik.

A HDT a biztosítási események kapcsán követendő eljárásokat az Általános árubiztosítási Feltételekben szabályozza.

 1. Elévülés

A feladást követő 15. naptól számított egy év elteltével elévülnek a HDT-vel szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.

 1. Írásbeliség

Mellék- és kiegészítő megállapodások és eltérő megállapodások csak írásban érvényesek.

A Home Delivery Team fenntartja a jogot, hogy egyes kérdésekben a jelen Általános Üzleti Feltételektől eltérő megállapodást kössön, az ilyen megállapodás azonban nem lehet ellentétes az 1. pontban felsorolt, illetve a postai, fuvarozói tevékenységet szabályozó egyéb jogszabályokkal és kizárólag írásos formában jöhet létre érvényesen.

 1. Részleges érvényesség / Bírósági illetékesség

Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti az egyéb rendelkezéseket. A hatálytalan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell pótolni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz. Vita esetén a Felek a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez vagy a Hírközlési Hatósághoz fordulhatnak.

A bírósági illetékesség helye: a HDT székhelye szerint illetékes bíróság.

 1. A szolgáltatás általános vagy helyi korlátozása és szüneteltetése

A HDT a küldeményszállítást a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakhoz képest korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé.

A HDT forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet.

A szolgáltatás korlátozásáról, vagy szüneteltetéséről HDT a Megbízókat értesíti. Ilyen esetekben a Megbízó kárigényt nem támaszthat.

 1. Adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség
 1. A HDT a küldemény szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat - a 2-6. bekezdésben foglalt eltérésekkel - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezeli, dolgozza fel és továbbítja.
 2. A HDT az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
 3. A Home Delivery Team a) a zárt küldeményt - az 5. bekezdésben foglaltak kivételével - nem bonthatja fel; b) a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja; c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével - mással nem közölhet; d) a küldeményt - tartalmának megismerése céljából - a Megbízó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja; e) a szolgáltatás teljesítéséről - a Megbízó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével - másnak tájékoztatást nem adhat.
 4. A 3. bekezdés d) pontja alkalmazásában a Megbízóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt, akit arra a Megbízó megjelöl. A c) és e) pont tekintetében a Megbízóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a küldemény egyedi azonosító adatát, továbbá a jelszót és belépési kódot a HDT-vel elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.
 5. A HDT a zárt küldeményt felbonthatja, ha a) a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli át csomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható; b) a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt; c) a küldemény a meg nem fizetett díj ellenében a HDT értékesítheti.
 6. A küldemény felbontását a HDT szabályozza és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.
 7. A HDT-nek és a postai és fuvarozói közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a küldemény szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságát. A HDT és a postai, fuvarozói közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) - a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén - köteles a postai küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

Az Általános Üzleti Feltételekben szereplő fogalmak meghatározása

[***] - elektronikus, vagy szóbeli információ a küldemény kézbesítésről

[***] - a HDT által használt, számonként kiállított szállítólevél

[***] - Arhív fuvarokmány, melyen az átvevő a küldemény átvételét igazolja, az aláírt HDT szállítólevél kivonata, másolatban, scannelve a HDTsystemben

Scanner - a küldemény szállítás során az elektronikus adatrögzítés eszköze

Megbízó - a HDT szerződött partnere, a mindenkori költségviselő, a HDT számára a küldeményszállításban kizárólag a Megbízó utasítása érvényes

Jelen dokumentum az Általános Üzleti Feltételek 2020. június 8-tól hatályos változata.

Jelen Általános Üzleti Feltételek-et és a standard árlistát a HDT a www.homedt.hu és a www.vaterafutar.hu honlapokon közzéteszi. A Megbízók a szerződéskötési ajánlat mellékleteként az Általános Üzleti Feltételeket minden esetben megkapják, az üzleti szerződések részét képezi.